Reisonderzoek Schiedam Privacy Reglement


De Sesamo app is een dienst van Mobidot B.V. waarmee in dit onderzoek voor de gemeente Schiedam verplaatsingen van deelnemers automatisch worden geregistreerd en voor het onderzoek verzameld en geanalyseerd.

De data die wij verzamelen via de Sesamo app is privacygevoelig. Omdat wij gegevensbescherming en uw privacy belangrijk vinden, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld waarin we beschrijven hoe we om gaan met uw gegevens. Om de Sesamo app te kunnen gebruiken dient u in de app akkoord te gaan met deze privacyverklaring en de app toestemming te geven tot het verzamelen en verwerken van uw gegevens.

De belangrijkste punten
 • We verzamelen uw gegevens in opdracht en alleen voor het doel van deze opdracht.
 • U heeft en houdt altijd zeggenschap over uw verstrekte of gemeten gegevens en u bepaalt ook zelf of en wanneer gegevens mogen worden verzameld.
 • Hoe, waar en wanneer u zich verplaatst bepalen we automatisch via de sensoren van uw telefoon. Daarnaast verzamelen we uw feedback over uw reisbeleving.
 • Uw persoonlijke verplaatsingen en feedback worden niet met derden buiten het onderzoek gedeeld, tenzij u hier expliciet toestemming voor geeft.
 • Tijdens het gebruik van Sesamo verzamelen we loggegevens, zoals het door u gebruikte model Smartphone en de hoeveelheid dagelijks uitgewisselde data. Deze worden door ons gebruikt om de dienst te kunnen verbeteren en te optimaliseren.
 • Als u contact opneemt met de servicedesk dan worden de door u aangegeven contactgegevens (email, telefoonnummer) gebruikt om antwoord te kunnen geven.
 • Indien u wilt dat uw deelnemersaccount wordt beëindigd kunt u contact opnemen met support@mobidot.nl en zullen al uw persoonlijke gegevens worden verwijderd van onze systemen. Binnen drie maanden na afloop van de onderzoeksperiode worden alle persoonlijke gegevens, die wij in het kader van het onderzoek hebben verzameld of afgeleid, sowieso van onze systemen verwijderd.
 • U heeft het recht om alle gegevens, die over u zijn vastgelegd, in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u aangeven deze te wijzigen.
 • Wij hebben een klachtenregeling. Indien u een klacht heeft of van mening bent, dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, kunt u dit via support@mobidot.nl kenbaar maken.
Volledig Privacyreglement

Wij vinden het als Sesamo aanbieder van groot belang dat gebruikers op ons kunnen vertrouwen. Dat betekent dat wij verantwoordelijk om gaan met data en specifiek persoonsgegevens. De richtlijnen van dit privacyreglement zijn conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU2016/679, hierna “AVG”) en de handreikingen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De opdrachtgever voor het onderzoek is de gemeente Schiedam. Mobidot B.V. is als eigenaar en exploitant van de Sesamo app in de zin van de wet verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en bescherming van alle privacygevoelige data. De data van alle deelnemers bij elkaar wordt geanalyseerd door een onderzoekteam van verkeerskundig adviesbureau DAT.Mobility. Hiervoor hebben Mobidot en DAT.Mobility onderling een verwerkersovereenkoimst afgesloten. De gemeente Schiedam krijgt geen toegang of beschikking tot op individuen herleidbare, privacygevoelige data.

Dit privacyreglement beschrijft de richtlijnen voor de informatie die Mobidot ("wij” c.q. "ons") verzamelt en bewaart wanneer u gebruik maakt van de Sesamo app. Als u niet instemt met dit privacyreglement, verzoeken wij u om Sesamo niet te gaan gebruiken of onmiddellijk te stoppen met het gebruik van Sesamo.

Het verzamelen van informatie

Wij verzamelen uw gegevens op vrijwillige basis via gebruik van de Sesamo app. De Sesamo app is voor persoonlijk gebruik. Een deelnemersaccount is verkrijgbaar via een uitnodiging en activatiecode van de opdrachtgever. Wij vragen uw expliciete toestemming voor het verzamelen en het verwerken van persoonlijke gegevens vóórdat u Sesamo daadwerkelijk gaat gebruiken.

U beslist zelf welke gegevens u aan ons wilt verstrekken en u bent ook altijd zelf in controle over het al dan niet geven van feedback en of de Sesamo app uw verplaatsingen meet. Binnen het Onderzoek kunnen wij u via de Sesamo app vragen stellen over uw reisbeleving en de antwoorden verzamelen. U kunt altijd zelf besluiten of u een vraag wilt beantwoorden of niet.

De gegevens die we van u verzamelen zijn:

 • Accountgegevens: Gebruikersnaam, optioneel e-mailadres en instellingsvoorkeuren.
 • Verzameldoel: toegang verschaffen tot (het gebruik van) onze producten en diensten. Personaliseren van onze producten en diensten. Het personaliseren houdt in dat er een geautomatiseerd profiel wordt aangemaakt waar bijvoorbeeld wordt bijgehouden of u wel of geen vragen wilt beantwoorden.
 • Contactgegevens (alleen als u de Mobidot servicedesk benadert): E-mailadres en/of telefoonnummer
 • Verzameldoel: verschaffen van ondersteuning bij specifieke vragen of problemen met Sesamo. Wanneer u om gebruikersondersteuning hebt verzocht verzamelen wij waar nodig, en met uw goedvinden, nadere informatie over de status van onze app op uw Smartphone.
 • Mobiliteitsdata
 • Verzameldoel: verzamelen van informatie over uw verplaatsingsgedrag en reisbeleving. Inzichtelijk maken van verplaatsingsgedrag- en effecten.
  Kerngegevens: smartphone sensor (GPS-, Wifi en Accelerometer) sporen gekoppeld aan tijdstippen (“ritten”); verzamelde feedback en antwoorden op vragen in de Sesamo app over reisbeleving.
 • Loggegevens
 • Verzameldoel: analyseren en verbeteren van de prestaties en gebruik van Sesamo.
  Kerngegevens: gebruiksdata/analytische gegevens app en telefoon (Type Smartphone, Besturingssysteem en versie,Batterijniveau, Sensing events, Loggegevens over prestatie App, Ritten feedback)

  Het verwerken van informatie

  Wij verwerken de verzamelde gegevens in opdracht van de opdrachtgever voor de doelen van het onderzoek en om de Sesamo dienst te bieden aan u, krachtens de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn. Wij zullen deze doelen niet tussentijds wijzigen zonder uw toestemming.

  Als u Sesamo gebruikt, verzamelen we uw verplaatsingen in een persoonlijk overzicht (“uw ritten”). De door ons afgeleide informatie betreft:

 • Begin- en eindtijd van elke rit;
 • Begin- en eindpunt, route en gebruikte infrastructuur tijdens elke rit;
 • Afgelegde afstand, reisduur en gemiddelde snelheid;
 • Vervoersmiddel bij elke rit;
 • Doel van de rit;
 • Vaak bezochte plaatsen;
 • Veel gekozen routes;
 • Onderlinge verhouding van gebruikte vervoersmiddelen;
 • Weercondities tijdens de rit;
 • Schatting van kosten, CO2 besparing en verbrande calorieën per rit;
 • Eventueel gegeven feedback.
 • De verwerking van deze informatie vindt plaats in een goed beveiligd datacenter in Nederland door Mobidot. Alleen een beperkte groep van aangewezen beheerders heeft toegang tot de data verwerkende systemen en de data.

  De verzamelde verplaatsingen van alle deelnemers worden, inclusief alle antwoorden op gestelde vragen, gecombineerd tot een totale dataset. Uit deze dataset worden geaggregeerde statistische gegevens afgeleid. De volledige dataset wordt na afloop van het onderzoek voor verdere analyse overgedragen aan het door de opdrachtgever aangewezen verkeerskundig adviesbureau DAT.Mobility. Hierna, doch uiterlijk drie maanden na afloop van het onderzoek zullen alle via het onderzoek verkregen en bij Mobidot opgeslagen persoonlijke gegevens automatisch worden verwijderd en vernietigd.

  Wij verwerken niet doelbewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Indien blijkt dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 16 jaar en hiervoor geen toestemming is gegeven door ouders of voogd, dan zal onverwijld het betreffende account worden gesloten en alle persoonlijke gegevens worden verwijderd.

  ‘Third party’ services van Google en Apple, leveren ondersteunende diensten zoals beschikbaarheid van de app in de appstores en de interactie van Sesamo met respectievelijk de iOS c.q. Android besturingssystemen op uw telefoon. Deze services vormen geen onderdeel van ons privacyreglement en u moet afzonderlijk akkoord gaan met betreffende voorwaarden van deze partijen.

  Veranderingen in de dienstverlening

  Wij mogen aanvullende derden contracteren om Sesamo te kunnen leveren, uit te breiden of onze verplichtingen uit te voeren, maar zullen uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw voorafgaande goedkeuring aan deze derden verstrekken. Deze derden zullen altijd worden verplicht uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met dit privacyreglement.

  In het geval Mobidot wordt verkocht of overgedragen, of in het geval dat goeddeels alle activa van Mobidot aan een derde worden verkocht of overgedragen dan zal u hiervan vooraf op de hoogte van worden gebracht en heeft zowel de opdrachtgever als u als individu het recht om uw account en al uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. De derde heeft sowieso de plicht om uw rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacyreglement over te nemen.

  Het bewaren van informatie

  Mobidot bewaart uw gegevens tijdens de duur van het onderzoek. Binnen 3 maanden na afloop van de onderzoeksperiode worden alle persoonlijke gegevens, die wij in het kader van het onderzoek hebben verzameld, van onze systemen worden verwijderd.

  U kunt daarnaast te allen tijde stoppen met het gebruik van Sesamo. Indien u uw Sesamo account wilt beëindigen dient u via support@mobidot.nl aan te geven niet langer van Sesamo gebruik te willen maken. We vragen u vriendelijk om in dat geval de Sesamo app vervolgens van uw telefoon te verwijderen. Mobidot zal binnen tien werkdagen na melding uw account sluiten en al uw verzamelde en afgeleide persoonlijke gegevens binnen vier werkweken van de systemen van Mobidot verwijderen, tenzij op grond van de wet wordt verplicht bepaalde gegevens langer te bewaren. Indien dat laatste het geval is, dan zal Mobidot u hiervan op de hoogte brengen.

  Toegang tot en wijziging van uw persoonlijke gegevens

  U heeft altijd zelf zeggenschap over uw persoonlijke gegevens. Wij bieden u binnen de Sesamo app keuzes met betrekking tot het verzamelen en aanpassen van uw gegevens. Deze keuze kan gevolgen hebben voor de diensten, functionaliteit en informatie die wij u kunnen leveren.

  U heeft het recht om alle gegevens, die over u zijn vastgelegd, in te zien en (in een standaardformaat) te verkrijgen. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u Mobidot verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. Via de Sesamo app kunt u uw verplaatsingsgedrag grotendeels bekijken en voor een aantal onderdelen zelf wijzigen, corrigeren of herzien. Indien u een compleet overzicht wilt over welke persoonlijke gegevens Mobidot van u heeft verzameld kunt u dit aanvragen via support@mobidot.nl> Mobidot zal u hierna deze informatie verschaffen binnen vier werkweken. Bij een onredelijk aantal verzoeken door een individu kunnen kosten aan deze voorziening worden verbonden.

  Verstrekken en bekendmaken van informatie

  De opdrachtgever heeft de verantwoordelijkheid voor de communicatie van de uitkomsten van het onderzoek. De in dit onderzoek door ons verzamelde en afgeleide gegevens worden op een veilige manier verstrekt aan verkeerskundig adviesbureau DAT.Mobility die, na analyse van de data, conclusies en uitkomsten van het onderzoek in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm via een digitaal dashboard aan de gemeente Schiedam beschikbaar stelt.

  Wij, noch DAT.Mobility zullen uw persoonlijke gegevens en niet-geanonimiseerde mobiliteitsdata aan derden verstrekken, distribueren of bekendmaken tenzij u hier zelf expliciet toestemming voor geeft of wij vereist zijn dit te doen om:

 • te voldoen aan wettelijke voorschriften of rechtspraak,
 • zwaarwegende verboden of illegale activiteiten te voorkomen,
 • handelingen te verrichten om de belangen van u of andere gebruikers te beschermen,
 • de rechten of het eigendom van de opdrachtgever of Mobidot te verdedigen,
 • dit privacyreglement uit te voeren.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het delen of het laten zien van informatie die u vanuit Sesamo verkrijgt. Wij kunnen nooit verantwoordelijk zijn voor het gebruik, misbruik, verzamelen of onthullen van informatie buiten Sesamo om.

  Beveiliging van de informatie

  Wij treffen zowel administratieve, procesmatige, technische als fysieke maatregelen om persoonlijke gegevens te beveiligen tegen misbruik, alsmede onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging. Onze beveiliging voldoet ten minste aan het criterium van een “passend beveiligingsniveau” als bepaald in artikel 13 van de AVG. Wij voeren op regelmatige basis een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit.

  Alle Persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt in een betrouwbaar, goed beveiligd Data Center in Nederland met fysieke en logische toegangsbeveiliging inclusief organisatorische controle. Mobidot maakt gebruik van Datacenter faciliteiten van het Nederlandse bedrijf Previder (www.previder.nl). Dit datacenter is ISO 27001, 14001 en 9001 gecertificeerd. In het kader van privacy en databescherming heeft Mobidot passende contracten afgesloten met Previder.

  Logische en fysieke toegangscontrole tot de ICT-systemen. Mobidot heeft haar systeemomgeving digitaal beveiligd met een hardware-matige firewall en monitort haar systeemomgeving op ongeautoriseerde toegang en inbraak. Mobidot zal al wat redelijkerwijs verwacht mag worden doen om ongeautoriseerde fysieke en digitale toegang tot haar systeemomgeving en de data door onbevoegden te voorkomen. Dat doet zij onder meer door haar systeemomgeving uit te rusten met recente softwareversies, die door de leveranciers worden aanbevolen en ondersteund voor gebruik in de Mobidot systeemomgeving. Ook wordt door Mobidot in verband met het oog op betrouwbaar gebruik van de ingezette software gestreefd naar de optimale combinatie van gebruikte softwarecomponenten.

  De communicatie tussen apps, dataverwerkingsinfrastructuur en websites van Mobidot verloopt via beveiligde verbindingen.

  Mobidot verplicht zich om uw persoonlijke gegevens behoorlijk en zorgvuldig te verwerken. Mobidot staat ervoor in dat het personeel van Mobidot en ieder ander die is ingeschakeld door Mobidot zich houdt aan de voorschriften van de AVG en het gestelde door de opdrachtgever, indien en voor zover zij op enigerlei wijze betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens. Beheer van de Mobidot systeemomgeving wordt uitgevoerd en bewaakt door geautoriseerde administrators in dienst van Mobidot gebonden aan een integriteitscontract en geheimhoudingsverklaring.

  Alleen een beperkte groep van aangewezen analisten van DAT.Mobility krijgen toegang tot de data-export. Deze beheerders, die door Mobidot administrators zijn geautoriseerd, krijgen een uniek wachtwoord waarmee toegang tot de data kan worden verkregen.

  Datalekken worden door Mobidot proactief gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 24 uur na ontdekking.

  Beveiligingsincidenten kunnen te allen tijde worden gemeld bij support@mobidot.nl

  Vragen of klachten omtrent privacy

  Als u vindt dat het gebruik van uw persoonlijke gegevens niet in overeenstemming is met het doel waarvoor u deze aan ons heeft verstrekt, zoals beschreven in dit privacyreglement, of als u vragen of suggesties betreffende dit privacyreglement heeft, dan kunt u contact opnemen met ons via support@mobidot.nl

  Vanuit onze verantwoordelijkheid hebben wij een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is bereikbaar via onderstaande contactgegevens.

  Indien u van mening bent, dat wij niet op de juiste manier met uw klacht omgaan, dan kunt u altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op een bevoegde rechter.

  Wijzigingen in het privacyreglement

  Wij houden ons het recht voor om dit privacyreglement van tijd tot tijd te wijzingen. Wij beperken de rechten van u onder dit privacyreglement niet zonder uw toestemming. Dat betekent ook dat de regels voor bestaande gegevens niet kunnen worden gewijzigd en een aangepast privacyreglement alleen van toepassing is voor nieuw verzamelde gegevens. We zullen wijzigingen van het privacyreglement bekendmaken aan de opdrachtgever en publiceren op onze website www.mobidot.nl en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving aan u.

  Over ons

  Mobidot B.V. is een Nederlands bedrijf en innovatieve specialist in het meten en beïnvloeden van persoonlijk mobiliteitsgedrag via de Smartphone.

  Mobidot B.V.
  Colosseum 44
  7521 PT Enschede
  Nederland
  KVK: 57131422
  www.mobidot.nl
  info@mobidot.nl
  Functionaris Gegevensbescherming: dr. Ir. M.E. Bijlsma